Energetika strana 3

Rekordní počet dodávek zapouzdřených rozvoden 123 kV Siemens v České republice

Urbanistický rozvoj dynamicky pokračuje a mimo jiné přináší nárůst spotřeby elektrické energie a hustoty zatížení velkých měst. To je možné řešit navyšováním výkonu stávajících transformačních uzlů vvn/vn, ale jde o řešení, které má své limity a je víceméně dočasné. Nakonec se vždy dochází k závěru, že je potřeba postavit i nové transformovny.

Meter Data Management System

EnergyIP MDM – aplikace pro plánování a rozmístění chytrých měřidel Využijte naplno svá data a objevte hodnotu investice do systému chytrého měření spotřeby energie. Aplikace EnergyIP Meter Data Management (MDM) je určena pro automatizaci obchodních procesů spojených se správou dat z chytrých měřidel. Díky komplexní sadě nástrojů mohou energetické společnosti řešit běžné záležitosti spojené s využíváním energetických služeb, jako jsou údaje pro vyúčtování na bázi řešení „meter-to-cash“, ale i nové možnosti, které využívají kumulativní data, data registrů, intervalová data a data z přístrojů IoT pro podporu klíčových podnikových aplikací.

Blue line

Produkty vvn „SF6 free“ Globální oteplování je „horkým“ tématem současnosti. Aby se globální nárůst teploty podařilo omezit na maximálně 2°C, podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu by rozvinuté země měly do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti roku 1990. K ochraně klimatu směřují kromě jiného nařízení EU č. 517/2014 zaměřená na emise fluorovaných skleníkových plynů, například fluoridu sírového – SF6, který se používá ve spínacích přístrojích i rozváděčích vvn a vn. Již na rok 2020 je například stanoveno přezkoumání možných alternativ pro sekundární rozváděče vn. Jaké dopady mohou mít nová nařízení EU nejen na tato energetická zařízení s plynem SF6? Od ekologického designu k produktům vvn „SF6 free“ Společnost Siemens se na ochranu životního prostředí zaměřuje již mnoho let. Již v roce 1993 kupříkladu zavedla takzvaný ekologický design, který…

Efektivní využití „zelené energie“ s bateriovými systémy

Obnovitelné zdroje hrají ve světovém energetickém mixu stále významnější roli. OZE se v současnosti podílejí na celkovém spotřebovaném množství elektřiny 13 % a z hlediska instalovaného výkonu je jejich podíl dokonce až 2x větší. Pro srovnání lze říct, že přibližně odpovídá výkonu jednoho Temelína. Úskalím výroby energie z obnovitelných zdrojů je však jejich obtížná předpověditelnost a složitá regulovatelnost. Důsledkem toho jsou i zcela nové nároky na provoz distribučních sítí a nové požadavky na jejich řízení.

Část Rotterdamu propojí chytrá síť

Nizozemské město Rotterdam je největším evropským přístavem, logicky tedy patří mezi gigantické konzumenty elektrické energie. Nyní se část tohoto města pouští do zkušebního projektu, který má ovlivnit budoucnost energetiky.

Kombinace vypínač/stykač ve strojírnách ŽĎAS

Společnost ŽĎAS a. s. se rozhodla pro rekonstrukci napájení jedné z elektrických obloukových pecí. U obloukové pece proud prochází elektrodou a obloukem přes strusku do taveniny a zpět struskou a přes oblouk do druhé elektrody. Jedná se o provoz, který je mimořádně náročný z hlediska vysokého počtu spínání – v tomto konkrétním případě jde o 50 spínání proudů denně. Řešení nabídla společnost Siemens.

Ventotene - ostrov na baterky

Malý středomořský ostrov Ventotene se na přelomu letopočtu stal místem, kde byly postupně vězněny příbuzné hned pěti římských císařů, a také později zde bývalo vězení. Dnes na ostrově žije přes sedm set stálých obyvatel a jezdí sem stále více turistů. Jejich nároky na elektřinu jim nyní plní hybridní systém, který kombinuje dieselové generátory s obnovitelnými zdroji a inovativním systémem skladování energie.

Energie z odpadů v Dublinu

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu vyrostla spalovna komunálního odpadu, která tuto nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 50 000 domovů. Projekt na výrobu energie z odpadů (Waste-to-Energy) vznikl na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Energie pro membránovou elektrolýzu v Ústí

Severočeská Spolchemie, přední evropský výrobce umělých pryskyřic, hydroxidů a inovativních chlorovaných derivátů, průběžně modernizuje jednotlivé provozy. Jednou z největších investičních akcí chemického závodu za poslední roky byla kompletní přestavba výrobny hydroxidů. Moderní a ekologicky šetrná membránová elektrolýza vystřídala produkci v původní amalgánové elektrolýze, která už nevyhovovala legislativním požadavkům Evropské unie. Membránová elektrolýza, tak, jak ji nyní provozují v Ústí nad Labem, jako jediná v celé Evropě i v Asii dokáže souběžně vyrábět hydroxid draselný i hydroxid sodný. Nová technologie umožní Spolchemii zhruba zdvojnásobit dosavadní produkci. Ročně tak chemička vyrobí až 60 kilotun hydroxidu draselného a 43 kilotun hydroxidu sodného.