V zákaznících se snažíme podnítit strategické uvažování o digitalizaci

V zákaznících se snažíme podnítit strategické uvažování o digitalizaci

30. 03. 2022

Říká v rozhovoru František Podzimek, ředitel oddělení Digitální podnik v Siemens Digital Industries. Jak? Pomocí poradenství, které pomáhá vytvořit strategii digitální transformace firmy od základů. Jak vypadá práce poradenských týmů Siemens v oblasti digitální transformace v praxi a co od ní můžete čekat, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

V rámci společnosti Siemens vedete skupinu s názvem Digitální podnik. Pod tím si ne každý dokáže představit něco konkrétního. Čím se tedy vlastně zabýváte?

Naším hlavním posláním je podporovat průmyslové zákazníky na cestě digitální transformace. To znamená umožnit jim maximálně využívat možnosti, které nabízejí moderní technologie. A tím naplnit jejich byznysovou strategii, zvyšovat konkurenceschopnost, optimálně využít podnikové zdroje a minimalizovat rizika špatných rozhodnutí. Snažíme se posunout uvažování našich zákazníků o digitalizaci na strategickou úroveň a podnítit v nich koncepční přístup.

Chtějí se firmy vůbec digitálně transformovat?

Nejinovativnějším firmám na světě se podařilo zabudovat digitální transformaci do své DNA. Transformace se u nich stala kontinuální záležitostí, v plné šíři, včetně hledání nových obchodních modelů. To jim umožňuje si udržovat konkurenční výhodu a diktovat trendy. Pak je tu řada firem, u kterých probíhá transformace formou rozsáhlého programu digitalizačních aktivit, s cílem dosáhnout zásadních změn, tak aby si udržely své postavení na trhu a zůstaly konkurenci na dohled. Nu a pak jsou tu firmy, kde stále převažuje lpění na starých obchodních modelech, procesech a technologiích. Tyto firmy automatizují a digitalizují některé své oblasti, ale nemají žádný ucelený přístup, který by vedl ke komplexní transformaci.

Cílem digitální transformace není pořídit nový software a technologie se značkou Průmysl 4.0. Firmy si potřebují ujasnit, jak nové technologie a trendy ovlivňují jejich stávající byznys a jaké nové byznysové příležitosti a modely se nabízejí. Digitalizace přináší řadu možností, jak zefektivnit výrobu, snižovat náklady, zajistit provoz i přes nepřízeň okolností nebo v rámci nějakých omezení, např. prostorových, s nedostatkem kvalitního strojového vybavení, s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Řada průmyslových podniků se dlouhodobě systematicky věnuje zeštíhlení a optimalizaci procesů. V určitém okamžiku ale nutně dojde k tomu, že se tyto tradiční přístupy vyčerpají, a je třeba začít hledat, jaké možnosti nabízejí nové technologie. Dnes je možné mnohem lépe zlepšovat procesy na základě simulací a pokročilé datové analýzy, zeštíhlovat a optimalizovat výrobu pomocí digitálních dvojčat, dat z výroby a umělé inteligence. Digitalizace představuje obrovský balík možností, které firmy mohou využít.

Pokud se tedy firmy rozhodnou, že do toho jdou, čím by měly začít?

Úplně prvním krokem je zhodnotit výchozí situaci – tj. provést posouzení digitální zralosti. A současně si rovnou i ujasnit, kam by se potřebovaly dostat, a to ve vazbě na svou celkovou podnikovou strategii. Ujasnit si, co by mělo být konečným výsledkem zvažované digitální transformace firmy, není zdaleka tak snadné, jak by se mohlo zdát. My, jako Siemens, pomáháme firmám již v této fázi. Využíváme k tomu například koncept s názvem Customer Value Discovery Days. Jedná se o kompaktní poradenský projekt, který probíhá formou workshopů a může se odehrát i během jednoho týdne. Workshopy jsou vždy připravovány na míru dané firmě a probíhají za aktivní účasti vrcholového a středního managementu firmy. Ze strany Siemens jsou vedeny cíleně sestaveným týmem lokálních i mezinárodních konzultantů a odborníků. Tímto způsobem umíme poskytnout tuzemským firmám know-how na světové úrovni.

Jak to pokračuje dál?

Jakmile si firma ujasní, jak je na tom a kam se potřebuje dostat, přichází fáze, kdy navrhujeme samotný plán digitální transformace. Specifikujeme jednotlivé projekty, analyzujeme jejich přínosy a náklady, řešíme ideální posloupnost implementace. Výsledný transformační program je chápán jako prostředek, který umožňuje firmě realizovat její dlouhodobou podnikovou strategii. Hlavní vize vždy přichází od managementu dané firmy. Digitální transformace tedy nikdy není cílem, ale cestou k tomuto cíli.

Když hovoříte o aktivní roli managementu firmy, nakolik je pro další spolupráci důležité, jaký ten management vlastně je?

Je to velmi důležité. Ale nejde jen o nejvyšší management, ale také o střední management a obecně firemní kulturu, motivaci a schopnost zaměstnanců a celé organizace se učit a realizovat změny. Mezi klíčové kompetence patří schopnost řídit komplexní programy a projekty, zvládnutí agilních přístupů, schopnost experimentovat a poučit se z chyb.

Jakou metodiku využíváte při hodnocení digitální zralosti firem?

Máme vlastní metodiku, která využívá unikátního know-how, kterým jako lídr v této oblasti disponujeme. Digitalizaci řešíme nejen u externích zákazníků, ale i interně pro stovky našich vlastních závodů po celém světě, které vyrábějí velmi širokou škálu produktů od senzorů přes automatizační techniku až po komplexní produkty typu vlaky, plynové a parní turbíny či celé technologické celky. Jsme praktici a to, co navrhneme, umíme také zrealizovat. Umíme ukázat desítky příkladů, kde dané řešení dobře funguje a přináší konkrétní byznysové výhody.

A jak jsou na tom tuzemské firmy?

Většina firem v ČR bohužel nemá formalizovanou strategii digitální transformace. Občas mají podniky nějaký plán, ale ten nebývá propojený s podnikatelskou strategií a opřený o analýzu digitální zralosti. Jednotlivé projekty, které podniky v oblasti digitalizace realizují, pak mají nějaký pozitivní dopad, ale většinou nemají transformační efekt. Všechny projekty, které se v rámci jedné firmy realizují a/nebo budou realizovat, spolu většinou nějak souvisejí. Žádné téma nelze dobře uchopit bez kontextu. Proto se snažíme pomáhat firmám, aby si vše daly do souvislostí, určily si dlouhodobé priority, a třeba i přehodnotily některé stávající aktivity.

Měl by se případný zájemce o poradenské služby Siemens obávat, že se tím již jednou provždy zaváže k trvalé spolupráci s vámi?

Tyto obavy nejsou na místě. Poradenství koncipujeme technologicky neutrálně. Navržená řešení lze realizovat na Siemens technologii nebo na technologiích jiných dodavatelů. Využití systémů Siemens sice usnadňuje následnou implementaci, integraci a údržbu, ale o výběru konkrétních technologií rozhoduje vždy zákazník.

Může tedy nastat situace, že vaše spolupráce se zákazníkem vypracováním plánu digitální transformace skončí?

Může, ale neděje se to. Projekt zákazníkům otevře oči a podnítí touhu digitální témata dále rozvíjet. Zásadní je pochopení napříč firmou, proč by se měla transformovat, kde a jak by měla začít, co to konkrétně přinese a jak to bude náročné na implementaci. Vzhledem ke kompetencím, technologiím a referencím jsme přirozeně jedním z preferovaných dodavatelů navržených řešení.

Co když firmy v určitě fázi zjistí, že na úspěšné vedení a dokončení projektu digitální transformace nemají dostatečné kapacity? Dokážete pomáhat i v těchto situacích?

Firmy implementaci řeší různě. Někdy projekty jednoduše někomu přidělí, a pak jde o to, nakolik je ten daný člověk a jeho tým kompetentní, nakolik má podporu od managementu nebo zda má k dispozici potřebné zdroje. Často nastává problém, protože samotná strategie, i ta sebelepší, nevyřeší nic. Důležitá je implementace, disciplína začít a vytrvat, často dělat i nepopulární kroky. Pokud má zákazník zájem, tak ho samozřejmě provázíme dál. Navržená řešení umíme implementovat na klíč, což nároky na straně zákazníka výrazně snižuje. Umíme nabídnout i školení, mentoring nebo outsourcing klíčových funkcí. U některých zákazníků praktikujeme i implementaci projektů formou agilní spolupráce. Jsou to zákazníci, kteří se rozhodli digitalizovat svou výrobu s využitím kapacit vlastních interních týmů, ale chybějí jim některé klíčové kompetence či technologické know-how. Taková spolupráce probíhá v měsíčních sprintech. Na začátku každého měsíce se stanoví cíl daného sprintu a následně probíhá implementace. My se umíme do této formy práce aktivně zapojit – můžeme jednotlivé sprinty přímo řídit anebo zákazníka podporovat či jednotlivé kroky přímo realizovat. Pro řadu firem je tento přístup něčím zcela novým. Většinou jsou zvyklé si objednávat projekty na klíč, kde jim je dodavatel dodá v definovaném rozsahu, s pevnou cenou a v garantovaném termínu. Nicméně agilní projekty mají v oblasti digitalizace řadu výhod a průmyslové firmy se jim budou muset naučit přijít na chuť. V České republice jsme s tímto přístupem již začali a vidíme dobré výsledky.

Vytváří se v každém podniku plán digitální transformace od začátku, anebo se někdy dá využít řešení, které bylo vytvořeno již dříve a pro nějakou jinou firmu?

Každý podnik si musí definovat svou vlastní cestu, svůj vlastní plán transformace. Nelze něco převzít od někoho jiného a jenom to bezmyšlenkovitě okopírovat. Každá firma má jiné výchozí podmínky a každé vedení směřuje firmu k jinému cíli. Na druhou stranu jednotlivá dílčí řešení jsou v průmyslu s přiměřenou mírou customizace opakovatelná. V Siemensu využíváme pro návrh řešení detailní mapu digitálního podniku, která pokrývá celý hodnotový řetězec firem od návrhu, konstrukce a přípravy výroby přes samotnou výrobu až po sběr dat, jejich analýzu a realizaci navazujících služeb. V rámci tohoto procesu mapujeme řešení, která může zákazník realizovat, aby dosáhl svých cílů. Přičemž řešením je kombinace úpravy procesů, implementace různých hardwarových a softwarových technologií, jejich integrace či různá organizační a metodická opatření. Pro potřeby zákazníka tedy vzniká vždy nový, individuální plán digitální transformace, který je ale v maximální možné míře postaven na standardních a ověřených průmyslových řešeních a postupech.

Dosud jsme se bavili převážně jen o strategii a plánu digitální transformace, ale vůbec jsme se zatím ještě nedostali k jejím nástrojům, tedy k technologiím…

Když řešíme s firmou digitální transformaci, tak technologie jsou posledním bodem, ke kterému se dostáváme. Pomáháme řešit rébus: byznys, procesy a až nakonec informační (IT) a provozní (OT) technologie. V rámci poradenských projektů také nabízíme detailní audit stávající podnikové IT a OT architektury. Díváme se na to, nakolik jsou systémy, které firma má, dlouhodobě udržitelné, dále, jak jsou bezpečné a pochopitelně, jak naplňují to, co od nich uživatel očekává. Uživatelem myslíme kohokoliv ve firmě: konstruktéra, vedoucího výroby, nákupčího nebo finančního ředitele. A hodnotíme také to, jestli jsou schopny naplnit hlavní byznysovou strategii. Pokud například firma potřebujeme zrychlit uvádění nových výrobků na trh z doby dvou a půl roku na necelý rok, musí k tomu být vytvořeny příslušné předpoklady. Siemens vyvíjí a dodává spolehlivé technologie, které umožňují zákazníkům realizovat i jejich nejsmělejší plány.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů. Vyplněné osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší poptávky nebo dotazu. Díky tomu vám budeme moci co nejdříve odpovědět a vyřešit váš požadavek. Pro více informací klikněte zde.